Puspawarna - 

01. Jagad Jåwå


Akèh bangêt têmbúng utåwå  têtêmbúngan síng biså digandhèngaké karo têmbúng Jåwå.
Têmbúng wóng digandhèngaké karo têmbúng Jåwå dadi wóng Jåwå,  têmbúng manungså  digandhèngaké karo

 

02. Laku


Kétóké gampang túr prasåjå. Níng såpå síng biså nglakóni såkå wiwitan têkan pungkasan kanthi santoså, ajêg, tansah mbudi dåyå, sêtyå anggóné nanggulangi tumindak ålå. Nêtêpi wêdharané Mangku Nagårå IV:

 

03. Laku Utåmå


Andarané Råmå Sudi Yatmånå bab laku ndudút ati lan kêpéngín ngganêpi.
Laku tumrap wóng Jåwå síng (isíh) njåwå pancèn pêntíng.
Wulangan Jåwå akèh kang nuntún supåyå pådhå .....

 

04. Budi Pêkêrti


Råmå Sudi Yatmånå ngandaraké bab Budi Pêkêrti kanthi gamblang. Kåyå padatan, Råmå Sudi miwiti andarané nganggo piranti morfologi lan étimologi.
Asalé têmbúng budi såkå båså sansêkêrta budh síng têgêsé:

 

05. Lêluhúr

Têmbúng dwipúrwå lêluhúr såkå têmbúng linggå luhúr kang têgêsé dhuwúr. Kabèh kuwi miturút kontèks kang sumadhiyå.
Déné lumrahé têmbúng luhúr kuwi ugå ngêmót råså wigati,

 

06. Nyadran lan Lêluhúr

Råmå Sudi Yatmånå njlèntrèhaké bab lêluhúr kanthi gamblang.
Lêluhúr pådhå karo luhúr-luhúr, yaiku kang ånå ing dhuwúr-dhuwúr.

 

07. Uríp

Généå aku nulís iki.
Yågéné panjênêngan måcå tulisan iki.
Åpå sêbabé ånå síng nêrbitaké koran.
Jalaran åpå kók pådhå nglópêri koran.

 

08. Pråjå

Babagan pråjå têbané jêmbar bangêt amargå sêsambungan karo bab nêgårå lan pamaréntahan.
Ulah kaprajan nyakúp laku jantraníng nêgårå lan pamaréntahan.

 

09. Politik

Krisis ékonomi lan monêtèr lan anané réfórmasi síng umuré wís pitúng tahunan iki durúng biså mulihaké kahanan síng luwíh apík.
Réfórmasi diplèsètaké dadi “répótnasi” amargå kahanan

 

10. Démo


Démo utåwå démonstrasi síng mrambah mratah ånå ngêndi-êndi dadi têngårå utåwå tåndhå anané démokrasi.
Karånå iku mênåwå ånå démo ora pêrlu dikêrasi.
Ora pêrlu diadhêpi nganggo cårå-cårå síng ora mikolèhi

 

11. Drêdah

Njingglêngi kahanan wêktu iki akèh prêkårå síng mrihatinakê yåkuwi drêdah ånå ing ngêndi-êndi.
Ånå ing Dêså ånå drêdah antaranê pêrangkat Dêså karo institusi Dêwan Pêrwakilan Dêsa.

 

12. Porno


 

Porno nduwé têgês síng ora sithík amårgå ånå têmbúng síng cêdak utåwå mèh pådå têgêsé, kayåtå: saru, lékóh, trócóh, wudó (blêjêt), nglêgênå, lan liyå-liyané.
Båså Indonésiané porno: cabúl lan wiwít ånå têmbúng

 

13. Wayang lan Dhalang


Wayang, Dhalang, Bléncóng, Kêlír lan Gêdêbóg ora biså dipisah-pisahaké ånå ing pagêlaran wayang.
Wêwatón sêrat Sastra Gêndhíng blêgêré pancèn lima.
Nangíng mênåwå mêthík såkå kakawín Sumanasantaka

 

14. Bléncóng

Mêthík såkå puståkå Sastrå Gêndhíng anggitané Sultan Agúng tinêmu andaran:
1. upamané kahanané ringgít,
baléncóngé amêngku ing wayang,

 

15. Gêni


 Têkan wêktu iki isíh akèh kóbóngan.
Gêniné murúb ngalat-alat ngóbóng pérangan omah lan toko.
Ånå síng ludhês, nangíng ugå ånå síng biså dislamêtaké. Síng nrênyúhaké, dagangan, mas-masan, 

 

16. Lésús


Róng minggu sadurungé sasí Surå, angín gêdhé nêmah kuthå Sêmarang. Puluhan wít-witan pådhå ambrúk.
Ånå pérangan omah, pagêr, trotoar, talúd lan liya-liyané pådhå rusak.

 

17. LinduNêgårå-nêgårå síng kênå tsunami yakuwi Suriah, Maladéwa,

India, Srilangka, Bangladès, Thailand, Malaysia lan Indonésia (pérangan Acèh lan Sumatra Kulón).  Kórban manungså síng mati atusan éwón lan akèh

 

18. Prahårå


Sawisé pêsisír Acèh kêtrajang tsunami síng ngédab-édabi, banjír nrajang pérangan Acèh liyané.
Kahanan Acèh såyå nrênyúhaké, mrihatinaké lan mêlas bangêt.

 

19. Ngudhari Masalah Síng Nggubêl Bahasa Jawa

Ånå ing kålåwarti Panyêbar Sêmangat (PS) nomêr 8 taún 2006 kapacak palapurané AT nganggo irah-irahan ’Isíh Akèh Masalah síng Nggubêl Båså Jåwå’.
Isiné mêthik såkå andarané Bapak Sutadi ånå ing sêminar

 

20. Asilipún Kongrès Båså Jåwi

Kapêngkêr wóntên pakar ingkang ngêndikakakên bilíh asilipún Kongrès Båså Jawi (KBJ) I, KBJ II, asilipún KBJ II, KBJ III, asilipún KBJ III, KBJ IV.
Salajêngipún ugi dipún ngêndikakakên bilíh KBJ mênikå

 

21. Båså Jåwå prêlu nút ing Jaman Kêlakóné

Dinå sabtu tanggal 4 Fébruari 2004, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Jawa SMP Kabupatèn Pónórógó nganakaké Sêminar Båså Jåwå.
Sêminar sêdinå síng milíh téma ‘Pêmbêlajaran Bahasa

 

22. Mbangún Pråjå Kanggê Nanggapi Ewah éwahan Jaman

Kêparêngnå kulå ing ngriki múrwakani andharan kanthi lêlandhêsan Téma ‘Kanthi Niyat Nandúr Tékat kang Kuwat, ngudi marang Sêjatiníng Bêcík Mbangún Santosané Jatidhiri Bångså'.

 

23. Ndhudhah Sastrå Jåwå ngênani Sila-sila ånå ing Pancasila

Pancasila lair ånå ing dinå Jumat Wagé tanggal siji sasi Juni taún sèwu sangang atús patang pulúh lima.
Mênåwå ditlusuri ånå ing primbon lan pawukon, tanggal siji Juni sèwu sangang atús patang pulúh lima wukuné

 

24. Payúng Hukúm Båså Jåwå, Åpå wis prêlu?

Pangandikané Pak Gub bênêr alias ora klèru.
Isih ånå bab sing prêlu ditliti lan di-analisis kanthi prêmati.
Prêlu lan orané Pêraturan Daérah ngênani båså Jåwå

 

25. Rêncana lan Stratêgi Kanggo ndayakaké Basa lan Sastra Jawa

Supåyå rêncana lan stratêgi kanggo ndayakaké båså lan sastrå Jåwå luwíh mantêp prêlu landhêsan hukúm síng kuwat.
Ånå ing tataran nasional prêlu Undang-undang ngênani

 

26. Rêncana lan Stratêgi Kanggo ndayakaké Båså lan Sastrå Jåwå (1)
Kanggo nglêstarèkaké båså lan sastrå Jåwå ånå ing wêktu iki, prêlu rêncana síng sipaté stratêgis (rênstra).
Rênstra síng disusún kudu nyakúp kabèh ayahan kanggo ‘ndayakaké' båså lan sastrå Jåwå.
 

 
27. Rêncana lan Stratêgi Kanggo ndayakaké Båså lan Sastrå Jåwå (2)

Ombak globalisasi síng kêsurúng karo majuníng tèknologi infórmasi biså dadi pêpalang tumrap båså, sastrå lan budåyå Jåwå.
Mlêbuné budåyå måncånagårå sing digåwå lumantar TV

 

28. Sosialisasi Asilipún Kongrès Båså Jåwå - KBJ IV ing Sêmarang

Kongrès Båså Jåwi (KBJ) IV sampún dipún lêksanakakên tanggal 10 dumugi tanggal 14 Sèptèmbêr 2006.
Kongrès mutusakên bab-bab ingkang prêlu dipún ayahi déníng Badan/Dinas/Kantór ingkang tugas .....

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

ikon-buku-tamu
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

6977254
  Hari ini     :  Hari ini :17
  Kemarin     :  Kemarin :94
  Minggu ini   :  Minggu ini :228
  Bulan ini   :  Bulan ini :1830
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 13

Kontak Admin.

email-kidemang